ANBI-gegevens Stichting Fonds NKK Mecenaat

Op zoek naar de ANBI-gegevens van het Nederlands Kamerkoor zelf? Die kunt u vinden op deze pagina

Algemeen nut beogende instellinganbi_logo
Stichting Fonds NKK Mecenaat

Bezoekadres
Doelenstraat 46, 3512 XJ Utrecht

Contactgegevens
Tel: 030 230 30 20
Mail: fonds@nederlandskamerkoor.nl
Web: www.nederlandskamerkoor.nl/nkkfonds

RSIN/fiscaal nummer
861285608

Rekeningnummer:

Doelstelling

De statutaire doelstellingen van de Stichting Fonds NKK Mecenaat (hierna: NKK Fonds) luidt als volgt: “De Stichting heeft als steunstichting van het NKK ten doel het (doen) inzamelen van fondsen voor projecten en vermogensopbouw ten behoeve van de continuïteit van het NKK, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de Stichting dient ter  verwezenlijking van het doel van de stichting.”

Het NKK Fonds werft particuliere schenkingen die via het fonds ten goede komen aan het NKK. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van het NKK Fonds een reserve op te bouwen waarop het NKK kan terugvallen in tijden waarin de financiële resultaten onder druk staan, bijvoorbeeld door een veranderend politiek landschap of door een economische- of gezondheidscrisis. Het NKK Fonds tracht haar doel te bereiken door middel van:

  • het werven van (particuliere) begunstigers alsmede het organiseren van activiteiten voor hen
  • het geven van bekendheid aan en informatie over het werk van het NKK
  • het aantrekken en beheren van gelden
  • het uitkeren van gelden aan het NKK

 

Functies en namen van de bestuurders

Voorzitter Arnold Schilder
Secretaris Olivier Sueur
Penningmeester Anna Kesler

 

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2017-2020

a. Werving. Voor potentiele schenkers zullen regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij geïnteresseerden geïnformeerd worden over de activiteiten van het NKK en de mogelijkheden om die te ondersteunen via het NKK Fonds.

b. Communicatie. Ontwikkelen en uitvoeren van een nieuws- en communicatiestrategie voor het NKK Fonds, aansluitend op de communicatiestrategie van het NKK, en het incorporeren van het NKK Fonds in de communicatiestrategie van het NKK. Potentiele schenkers zullen via alle mogelijke communicatiekanalen geïnformeerd worden over het NKK Fonds. Schenkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van activiteiten van het NKK en NKK Fonds en de besteding van de donatiegelden.

c. Relatiemanagement. Het verder ontwikkelen en uitvoeren van ontvangsten en bijeenkomsten met schenkers en het onderhouden van het contact met hen. De schenker gaat een lange en structurele band aan met het NKK door middel van het fonds. Daar staan bescheiden erkentelijkheden in natura tegenover. In nauwe samenwerking tussen het bestuur en de afdeling Development van het NKK wordt hier vorm aan gegeven, bijvoorbeeld door het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst of de mogelijkheid mee op reis te gaan met een tournee van het NKK.

d. Uitvoering. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de bestuursleden van het NKK Fonds in nauwe samenwerking met de directie en ondersteund door de afdeling Development van het NKK.

 

Verslag van de activiteiten

Er hebben nog geen activiteiten plaatsgevonden behalve de oprichting van de stichting.

 

Financiële verantwoording

Statutair vastgelegd zijn de gebruikelijke bepalingen over het boekjaar (kalenderjaar), de verantwoording (binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en staat van baten en lasten op maken) en controle. Bij het opstellen van de jaarstukken wordt de zakelijk leider van NKK alsmede de accountant betrokken. Aan de publicatieplicht zal via deze pagina worden voldaan.

Het beheer van de middelen verloopt uitsluitend via de bankrekening van het NKK Fonds. De stichting zal beschikken over een incassomachtiging.

Bij de oprichting heeft de stichting geen verplichtingen aangegaan. Het vermogen wordt uitsluitend besteed aan activiteiten van het NKK. Uiteraard is daarbij leidend dat het NKK Fonds te allen tijde liquide blijft en zijn aangegane verplichtingen kan nakomen.

De kosten bestaan uit kosten voor het oprichten en in stand houden van het NKK Fonds en kosten voor de organisatie van ontvangsten, communicatiemiddelen etc. Deze worden in beginsel gedekt door het NKK, in ieder geval in 2020. Daarna zullen minimale kosten ten laste van het NKK Fonds komen. Tot het moment in de toekomst waarop het NKK Fonds voldoende in kas heeft om meer te kunnen dragen uit de ontvangen donaties.

De stichting is opgericht in 2020 – er zijn dus nog geen jaarrekeningen beschikbaar. De financiële verantwoording en jaarrekening over het boekjaar 2020 wordt gepubliceerd op deze pagina vóór 1 juli 2021. 

Op de hoogte blijven? Ontvang maandelijks concertinformatie, filmpjes, nieuws en meer…

Lees ons privacybeleid