ANBI-gegevens

Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen.

Algemeen nut beogende instellinganbi_logo
Stichting Nederlands Kamerkoor

Bezoekadres
Doelenstraat 46, 3512 XJ Utrecht

Raad van Toezicht
Mevrouw Julienne Straatman (voorzitter)
De heer Huibrecht Bos
Mevrouw Saskia Laseur
De heer Olivier Sueur

Directie
De heer Tido Visser (algemeen directeur)

RSIN/fiscaal nummer
002952245

Beschrijving van de doelstelling

Conform de aanvraag en de statuten van de stichting:
1. De stichting Nederlands Kamerkoor stelt zich ten doel het in stand houden van het Nederlands Kamerkoor dat tot voornaamste taak heeft het geven van concerten en het maken van geluidsopnamen al dan niet met beeld, in eigen exploitatie of in opdracht van anderen.
2. De stichting heeft voorts ten doel de bevordering van koorzang in het algemeen.

Alle algemeen nuttige activiteiten zijn samen feitelijk en volgens de regelgeving van de instellingen zonder winstoogmerk. De activiteiten van de instelling dienen feitelijk en volgens de regelgeving 90% of meer het algemeen belang. De feitelijke activiteiten bestaan met name uit het geven van publiek toegankelijke concerten, educatie en talentontwikkeling. De feitelijke activiteiten hebben het algemeen belang als uitgangspunt.

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2013-2016

Wij houden hartstochtelijk van de muziek die wij brengen en geloven heilig in de waarde ervan. Uit onze ervaring van 75 jaar weten wij wat onze muziek voor mensen kan betekenen – op allerlei  verschillende manieren. We hebben dat gezien en gevoeld bij ons publiek en het van ze gehoord. Dat ins Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen.

Onze geschiedenis
Het Nederlands Kamerkoor (NKK) is al 75 jaar de verpersoonlijking van koorzingen op topniveau en hoeder van belangrijk muzikaal erfgoed, namelijk het kamerkoorrepertoire, dat reikt van de allervroegste meerstemmige muziek in de middeleeuwen tot vandaag.

Opdracht
Gezien de belangrijke plek van kamerkoormuziek binnen het muzikaal erfgoed voelen wij het als onze opdracht deze muziek te koesteren en levend te houden door bestaande stukken uit de hele muziekgeschiedenis tot klinken te brengen en te inspireren tot het schrijven van nieuwe.

Wij willen pleitbezorger zijn van ons specifieke deel van het muzikaal erfgoed en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen daarmee in hun leven in aanraking kunnen komen en er dus bewust voor kunnen kiezen. Dat kan alleen door dit op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren en tegelijkertijd koormuziek dichter bij de mensen te brengen en barrières weg te nemen, en het samen zingen een nieuwe rol toe te bedelen in onze samenleving, die past bij deze tijd. Daarbij worden we geholpen door het feit dat zingen een van de laagdrempeligste vormen van muziekbeoefening is; 1,65 miljoen mensen in Nederland zingt in zijn vrije tijd en er zijn ruim 25000 amateurkoren.

Doelstellingen
Met het voorafgaande in gedachten komen we tot de volgende doelstellingen:

  • Het NKK wil het kamerkoorrepertoire uitvoeren op het hoogst denkbare niveau. Om dit te kunnen bereiken wil het NKK zijn plaats bij de top van de internationale kamerkoren behouden en streeft daartoe naar een constante hoogstaande kwaliteit van zijn uitvoeringen en een onderscheidende, aansprekende koorklank.
  • Daarbij beschouwt het NKK het gehele bestaande kamerkoorrepertoire als zijn werkterrein, van oud tot nieuw, a cappella en begeleid. Daarnaast is een belangrijk speerpunt het ontwikkelen van nieuw repertoire.
  • Het NKK zet zich in samenzingen te bevorderen, mensen samenzingen te laten beleven en koorzingen terug te brengen in het leven van alledag.
  • Naast het beantwoorden aan de behoefte van bestaande koorliefhebbers, wil het NKK zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met koormuziek, zodat ze hiervan kennis kunnen nemen en daadwerkelijk voor deze muziek kunnen kiezen.
  • Middels zijn uitvoeringen en repertoire wil het NKK iets voor het publiek betekenen – voor degene die iets nieuws wil ontdekken of die verdieping zoekt, door een kader te scheppen voor het beleven van belangrijke momenten in een mensenleven, en door voor iedereen die ontroerd wil worden of simpelweg iets wil beleven mooie voorstellingen te maken.
  • Voor diegenen in Nederland die het zingen in een koor als amateur beoefenen, wil het NKK als top van de piramide een voorbeeld en bron van inspiratie zijn en ook actief bijdragen aan de kwaliteit van de amateurkoren.
  • Tenslotte wil het NKK met zijn kennis van zaken, grote netwerk en jarenlange ervaring op zijn nieuwe locatie het expertise-centrum ontwikkelen voor iedereen die belangstelling heeft voor kamerkoormuziek – zichtbaar en onder handbereik van iedereen.

Artistiek beleid
Een eigen koers
Op het gebied van het repertoire blijft het NKK zichzelf: net als in de afgelopen 75 jaar zal repertoire van het NKK zes eeuwen koormuziek bestrijken. Het a cappella repertoire en de begeleide kamerkoormuziek zijn voor het NKK even belangrijk. Naast de pure a cappella producties zijn goede samenwerkingsverbanden met leidende symfonieorkesten en gespecialiseerde oude en nieuwe muziekensembles dus essentieel.

Aantal en aard van producties en concerten
In ons beleid voor 2013-2016 gaan wij uit van ongeveer hetzelfde gemiddeld aantal concerten per jaar als in de kunstenplanperiode 2009-2012, namelijk 61.

In grote lijnen wordt het seizoen als volgt ingedeeld:
a. Het a cappella repertoire
b. Populaire programma’s rond kerst en in de passietijd
c. Ander begeleid repertoire uit de hele muziekgeschiedenis
d. Projecten die links leggen tussen verschillende (kunst-)disciplines
e. Een muzikaal ‘logo’
f. Een tweejaarlijks terugkerend element in het NKK seizoen is de Internationale Koorbiennale Haarlem

Andere keuzes binnen het repertoire
a. Eigentijdse koormuziek
b. Rituelen
c. Bijzondere samenwerkingsverbanden en projecten

Publieksinkomsten
In feite is het NKK al 75 jaar ondernemer. Wij organiseren sinds jaar en dag een groot deel van onze concerten zelf: wij huren de locaties, investeren in de marketing, organiseren de kaartverkoop en bouwen zo op eigen kracht ter plaatse een publiek op. Immaterieel oogsten wij het enthousiasme van tevreden concertbezoekers, materieel de opbrengsten uit kaart- en cd-verkoop. Op deze manier realiseren wij bovendien een groot deel van onze spreiding en zijn wij minder afhankelijk van de concertzalen.

Hieronder vallen:
a. Een gezamenlijke serie van meerdere ensembles, in combinatie met ‘randprogrammering’.
De serie Proefkamermuziek
b. Coproductie met een collega-ensemble.
c. Samenwerking tussen een presenterende instelling en een maker.
d. Arrangementen en randprogrammering
e. Masterclasses en workshops
f. Geld verdienen met cd’s
g. Actief prijsbeleid

Personeelsbeleid
Om de doelen die wij noemen te kunnen verwezenlijken, moet het NKK in staat zijn de beste professionele ensemblezangers aan te trekken en daaruit een vaste kern te vormen.

Naast de juiste mensen op het podium is ook een professionele organisatie een vereiste, die op de volgende vlakken kwaliteit moet kunnen leveren:
Artistiek: het ontwikkelen van een interessante en kwalitatief hoogstaande programmering en het bewaken van de kwaliteit van het koor; het ontwikkelen van educatie- en participatieprojecten en kinder- en familieconcerten;
Financieel: het scheppen van de financiele voorwaarden door middel van het werven van subsidies, sponsoring, gelden uit private fondsen en van donateurs, door het ontwikkelen van producten voor de zakelijke markt en door het realiseren van zo veel mogelijk kaartverkoop en goede uitkoopsommen;
Organisatorisch: het professioneel organiseren van concerten in zowel eigen beheer als in samenwerking met andere organisaties.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid directie
De Nederlandse muziekensembles hebben geen CAO. Voor de stafmedewerkers werken we met een loongebouw dat vergelijkbaar is met de schaalindeling van de CAO Theater: de directeur is ingeschaald in schaal IX met een aanstelling van 0,8 fte.

Beloningsbeleid Personeel
De Nederlandse muziekensembles hebben geen CAO. Onze musici werken als ZZP-er en ontvangen voor repetities € 95 en voor concerten € 200. Voor de stafmedewerkers werken we met een loongebouw dat vergelijkbaar is met de schaalindeling van de CAO Theater: Schaal III tot en met VIII.

Financiële verantwoording

Via onderstaande link kunt u het jaarverslag downloaden.

Op de hoogte blijven? Ontvang maandelijks concertinformatie, filmpjes, nieuws en meer…